Offerfund
Sogn: Nørre Kirkeby
Herred: Falsters Nørre
Amt: Maribo
Kommune: Nørre-Alslev kommune

Sted: Lommelev


Sognebeskrivelsesnummer: 5

1846: Fund gjort ved ler- eller mergelgravning:
I november 1846 modtog Museet for nordiske Oldsager via "Stiftamtet for Lolland og Falster" to sværd og fragmenter af to lurer, som selvejergårdmand Peter Madsen, Lommelev, angiveligt havde fundet ved mergelgravning. Det blev senere oplyst, at fundstedet ikke var en mergelgrav, men en lille mose, hvis øvre lag bestod af lerblandet tørv, som anvendtes til jordforbedring. Sværdene og lurerne (yngre bronzealder, periode IV) havde ligget på overgangen mellem tørvelaget og det nedre sandlag, omtrent tre alen fra hinanden. I forbindelse med bronzegenstandene fandtes desuden en flintsegl i træskaft, som dog hensmuldrede ved berøring. Lurerne, der er er hhv. højre- og venstresvungne, er ret ufuldstændigt bevaret, således er kun halvdelen af prydpladen på den ene lur bevaret, mens den anden helt mangler. Til den venstresvungne lur hører en kæde, bestående af skiftevis ringe og knapper.

1846: Fundstedet besigtiget af en privatperson:
Justitsråd H. Stampe, Skiørringeggard, der havde sørget for indsendelsen af lurerne og sværdene, besøgte senere på året fundstedet og meddelte sine iagttagelser i et brev til Museets leder, C.J. Thomsen: "Den heele Jordmasse er fuld af Been, og man finder heele Marken over, hvorhen er kjørt Jord fra Mosen, smaae Beensplinter og heele Been, større og mindre. - Tæt ved Mosen ligger en temmelig høi Bakke.- For Øjeblikket stod Vand paa det Sted, hvor Oldsagerne vare fundne, men jeg skal, hen i Foraaret, naar Vandet hentørres eller kan afledes, lade foretage en Eftergravning og Undersøgelse i min Nærværelse" (13. dec. 1846). Samtidig indsendte han yderligere nogle brudstykker af lurerne, som gårdmand Peter Madsen havde fundet på marken i den opkørte jord, samt et remspænde, der ikke har noget med bronzealderfundet at gøre.

1847: Fund gjort ved ler- eller mergelgravning:
I vinteren fandt Peter Madsen i den samme mose, hvor lurerene og sværdene var fundet og ca. 12 alen fra disse, et bronzeskjold, ligeledes fra yngre bronzealder. Det lå ca. 1 alen under jordoverfladen, og tæt ved fandtes bunden af et sort lerkar. Skjoldet, der er noget medtaget, er ornamenteret med koncentriske ribber og bukler, samlet i trekantede mønstre. Det indsendtes til Museet af justitsråd Stampe, og som belønning blev Peter Madsen af Oldsagskommissionen tildelt et sølvbæger.

1914: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1914 Nørre Kirkeby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.5) således:

"To smaa Mosehuller, [sb. 5-6] hvorfra de To Fund af Bronzeskjold, Lurer m.m.: Mus.Nr. 9431-34, 9455-6, 9855-57 og Nr. 18899-900, stammer."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Enkeltfund. Yngre stenalder eller bronzealder

Enkeltfund. Jernalder

Enkeltfund. Oldtid