Offerfund
Sogn: Væggerløse
Herred: Falsters Sønder
Amt: Maribo
Kommune: Sydfalster kommune

Sted: Radbjerg Mose


Sognebeskrivelsesnummer: 26

1894: Fund gjort ved pløjning e.l.:
I juli 1894 blev der i Radbjerg Mose fundet to temmelig medtagne og itubrudte lurer. Findestedet var en stor lavning, der tidligere havde stået under vand om vinteren, men som i kraft af en afvandingsgrøft nu var tørlagt og brugtes som eng. Området var i juni samme år blevet pløjet for første gang, 4 tommer dybt, uden at der var fundet noget. I juli blev der pløjet ned i 8 tommers dybde, og da gik ploven igennem røret på en lur. Gårdejer Bærentzen tog de to lurer op, de var temmelig fragmenterede, men havde formentlig været hele ved nedlægningen. Finderen mente, at lurerne havde ligget oven på hinanden i samme retning. I røret på den ene lur sad stykker af bronzekæde.Tæt ved mundingen på den ene lur er anbragt seks øskner med rasleblik; disse øskner er brækket af på den anden lur.

Udgravning, foretaget 1894 af Nationalmuseet ved G. Sarauw:
Efter en besigtigesle af fundstedet indledte Nationalmuseet kort efter en egentlig udgravning. Derved fremkom flere stykker af bronzekæde med rasleblik; de lå et stykke væk fra lurerne og er formentlig blevet slæbt derhen af ploven. Tæt ved lurernes fundsted fandtes desuden en del dyreknogler i ca. samme dybde, og 8 fod nord derfor lægbenet af et menneske. Det er sandsynligt, men ikke dokumenteret, at knoglerne har forbindelse med nedlægningen af lurerne. Ved mosens sydlige kant afdækkedes et kulturlag med et stort antal lerkarskår, dyreknogler og trækul. Den fundne keramik dateres til jernalder og stammer formentlig fra en boplads. Fire steder inden for det undersøgte område afdækkedes forarbejdet flint, bl.a. ægenden af en sleben økse.

Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af H. Winge, Zoologisk Museum i 1894:
Størsteparten af de knogler, der fandtes tæt ved lurerne, stammede fra en gammel okse og en kalv. Desuden var der enkelte knogler af hest, svin og får. I det øvrige knoglemateriale fra mosen var følgende arter repræstenteret (min. antal individer i parentes): stokand (4), havørn (1), hund (1), hest (5), svin (3), får (3), okse (10) og menneske (1).

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Menneskeskelet. Oldtid

Dyreknogler. Oldtid

Bopladsspor. Yngre stenalder

Bopladsspor. Jernalder