Offerfund
Sogn: Grædstrup
Herred: Tyrsting
Amt: Skanderborg
Kommune: Brædstrup kommune

Sted: Folvisdam/Nedergaard Mark


Sognebeskrivelsesnummer: 129

1865: Fund gjort ved tørvegravning:
I sommeren 1865 blev der i mosen Folvisdam, tre alen under overfladen, fundet et meget velbevaret lurpar. Finderen, en bonde fra Grædstrup, solgte den ene af lurerne til en kobbersmed i Horsens, som foretog en temmelig grov og klodset "restaurering" af den. Derpå solgte han den til en malermester Rosenstand, ligeledes fra Horsens. Da Rosenstand var meget opsat på også at erhverve den anden lur, opsporede han finderen og fik handlen i stand. Det var hans intension at sælge lurparret videre for højeste bud, og han var bestemt ikke tilfreds med Oldnordisk Museums tilbud om 100 rigsdaler for dem begge. Lurerne blev afhændet til en antikivtietshandler i København for 300 rigsdaler, og i efteråret lykkedes det Museet - med Kultusministeriets billigelse - at erhverve dem for samme beløb plus et større antal oldsager i tilgift. De to lurer fra yngre bronzealder er henholdsvis højre- og venstresvungne, men ellers ens. Prydpladerne er dekoreret med to rækker knopper, og begge instrumenter er forsynet med bærekæde.

I sit forsøg på at afsætte lurerne sendte malermester Rosenstand i 1865 Oldnordisk Museum to fotografier af den først erhvervede lur.

1903: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Kjær i 1903 Grædstrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.129) således:

"Lurparret Nr. 22302 er funden her, ca. 100 Alen fra Land. Finderen død; nærmere kan ikke oplyses. Lurerne laa efter Sigende saa dybt som der overhovedet kunde naas med Stager og optoges med Ketcher. Finderen - der var drikfældig - skal jævnlig have talt om, at han med Stagen kunde mærke flere Sager, men ej kunde faa dem op. Paa Stedet gror nu en Vidiebusk."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode VI (ca. 700-500 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg