Offerfund
Sogn: Malt
Herred: Malt
Amt: Ribe
Kommune: Vejen kommune

Sted: Maltbæk Mose


Sognebeskrivelsesnummer: 158

1861: Fund gjort ved tørvegravning:
Ved tørvegravning på sin lod i Maltbæk Mose fandt gårdmand Laust Madsen i maj 1861 to bronzelurer, som lå på sandbunden i ca. fire alens dybde. Den ene lur var komplet, mens den anden kun forelå i brudstykker. Lurerne er af helt samme type og størrelse, men hhv. højre- og venstresvungne. Prydpladerne er dekoreret med en ring af buer og med omløbende liniemønstre langs kanten og omkring lydåbningen. På den komplette lur er også bærekæden bevaret, og i begge ender af denne sidder to ringe, hver prydet med to plastiske fuglefigurer. Lige over mundstykket på samme lur findes rester af en bastbevikling. Den fuldstændige lur blev indlemmet i Frederik 7.'s samling, efter at kongen havde ytret ønske om at få fundet overdraget, mens den fragmentariske lur blev sendt til Museet af stiftamtmanden i Ribe.

1861: Udgravning foretaget af en privatperson:
I sommeren 1861 forestod stiftamtmand Nielsen i Ribe en efterundsøgelse i mosen med henblik på at finde de manglende stykker af den ene lur. Der fandtes nogle fragmenter af luren samt en del træsager, der desværre fik lov at tørre ud og blev kasseret med undtagelse af et aflangt sværdlignende stykke.

1863: Udgravning foretaget af en privatperson:
De resterende stykker af den itubrudte lur dukkede op i sommeren 1863, således at også den blev komplet; dog er kun et enkelt led af bærekæden bevaret.

1865: Udveksling af genstande:
Efter Frederik 7.'s død blev hans oldsagssamling, deriblandt den ene Maltbæk-lur, indlemmet i Oldnordisk Museum.

1898: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Fredstrup i 1898 Malt sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.158) således:

"Findestedet for Bronzelurerne 21246, paa Matr. Kortet mærket med [tegn]. Findestedet kunde i 1898, efter 38 Aars Forløb, ikke paavises, ligesom der heller ikke kunde erholdes Beretning om de nærmere Omstændigheder ved Fundet, som i øvrigt meget vel erindres af mange i Sognet."

1942: Opstilling af mindesten:
I sommeren 1942 blev der på privat initiativ rejst en mindesten for fundet af Maltbæk-lurerne. Indskriften lyder:
"100 m mod Øst er disse Lurer fundne af Gdr. Laust Madsen, Baungaard, i Aaret 1861.
Med Fortids Røst
skal Luren gjalde
til Fremtids Trøst
i Tider trange.

Rejst i Danmarks Mørketid 1942."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Min. 1 enkeltfund. Oldtid