Gravfund
Sogn: Udby
Herred: Bårse
Amt: Præstø
Kommune: Vordingborg kommune

Navn: Trudshøj
Sted: Skallerup


Sognebeskrivelsesnummer: 16
Fredet i 1945

1876: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte S. Müller i 1876 Udby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.16) således:

"Tæt ved foregaaende [sb.15] findes en rund Jordhøi, omtrent 100 Fod i Tværmaal og 20 Fod høi; den er beplantet og afgravet noget om Foden, men ellers velbevaret."

1895: Udgravning foretaget af en privatperson:
I foråret 1895 begyndte ejeren at udgrave den store Trushøj, som Nationalmuseet forgæves havde forsøgt at få fredet mod en erstatning på 100 kr. Under en 2 m høj stendynge på højens bund fandtes resterne af en ca. 4 m lang trækiste, som udgraveren fik tømt for oldsager uden Nationalmuseets tilstedeværelse. Graven indholdt et enestående bronzekar af centraleuropæisk oprindelse, en såkaldt kedelvogn, der var anvendt som gravurne, en guldarmring, et sværd, en ragekniv med hestehovedformet greb, en kniv og en pincet, alt af bronze og stærkt fragmenteret, desuden rester af træ, tøj, skind og horn.


Graven rekonstrueret på grundlag af den private udgravers oplysninger, der formentlig var korrekte. Den store cirkel "c" er kedelvognen med de brændte ben, "b" er bronzesværdet, og den lille cirkel "a" er guldarmringen. Kisten har i hver ende været støttet af en flad sten og dækket af en mægtig stendynge.

Udgravning, foretaget 1895 af Nationalmuseet ved G. Sarauw:
Ved den efterundersøgelse, Nationalmuseet foretog i juni 1895, blev graven målt op, og samtidig fandtes der mange fragmenter af kedelvognen og af kisten. De oplysninger, bonden havde givet om oldsagernes placering i graven, syntes at være rigtige.


Nationalmuseets opmåling af udgravningshullet. Stendyngens udstrækning er tegnet med grønt, og selve gravens omrids er angivet med to stiplede linier ca. midt på planen. De mange små tal derimellem angiver, hvor der er gjort fund. Mod øst og vest ses de to sten, der støttede kisten i enderne.


Udgravningen foregik på bunden af en smal og dyb skakt. Bagest i billedet ses noget af stendyngen over graven.


Selv om fotografens skygge er det tydeligste på dette foto, anes stendyngen mod højre i billedet og gravens ene endesten til venstre.


I forgrunden og midt i billedet ses gravens to endesten, i baggrunden stendyngen, der er ryddet til side.

Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af Steins Laboratorium i Før 1896:
Ved analyser af prøver fra kedelvognen blev bronzen bestemt til at bestå af kobber og tin med spor af andre metaller.

1945: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1945 var T. Mathiassen i Udby sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 16 blev fredet med følgende beskrivelse:

""Trudshøj", 6x30; lidt afgravet ved Foden; ujævn Overflade. Krat."

Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af Nationalmuseet i 1963:
En vedanatomisk analyse viste, at alle bestembare prøver var af Quercus sp. (eg).

Foto: M. Axboe, Skov- og Naturstyrelsen, 1980
Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder
Diameter: 31,39 m; højde: 6,27 m (opmålt i 1876)
Diameter: 37,66 m; højde: 7,53 m (opmålt i 1895)
Diameter: 30 m; højde: 6 m (opmålt i 1945)
Omgivet af randsten.

Indeholdende:
Brandgrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)
Dækket af en stendynge.
Se genstande fra dette anlæg